Informacje o projekcie

Projekt pn. „JURAJSKI  RAJ w Gminie Zabierzów - produkt i oferta turystyczna" jest spójną ofertą atrakcji i usług turystycznych oraz działań promocyjnych. JURAJSKI RAJ jest przedsięwzięciem złożonym, polegającym na przygotowaniu kompleksowego zagospodarowania turystycznego terenu Gminy Zabierzów w powiązaniu z istniejącymi szlakami turystycznymi. Przedmiotem  projektu jest  wybudowanie "tematycznych krain" (połączonych ze sobą istniejącymi szlakami turystycznymi pieszymi i rowerowymi) z funkcjami dostosowanymi do ich naturalnych warunków przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych (wspinaczka skałkowa, sporty rowerowe, biegi terenowe, trasy marszu nordyckiego, ścieżki edukacyjne, wioski dziecięce, tereny rekreacyjne) oraz stworzenie trzech ścieżek edukacyjnych wraz z wioskami dziecięcymi i tematycznymi zajęciami.

Projekt zakłada budowę i montaż obiektów i urządzeń wykonanych w konstrukcji drewnianej, krytych dachówką ceramiczną i nawiązujących formą architektoniczną do tradycyjnej architektury tego regionu w rejonie, które będą służyły do odpoczynku i rekreacji turystom i gościom.

Projekt przewiduje uporządkowanie istniejących szlaków turystycznych poprzez ich prawidłowe oznakowanie na planszach graficznych oraz prawidłowe oznakowanie nowych i istniejących atrakcji turystycznych  (zabytki, pomniki przyrody).

Integralną częścią projektu jest stworzenie serwisu informacyjnego na stronie internetowej i udostępnienie turystom w ten sposób kompleksowych informacji turystycznych i historycznych o Gminie Zabierzów uzupełnionych mapami wraz z montażem  na terenie objętym projektem, siedmiu sztuk infomatów zawierających  stronę internetową projektu.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu, niwelowanie braków i możliwości zaspakajania potrzeb rekreacyjnych gości odwiedzających region, zwiększenie gamy oferowanych produktów turystycznych oraz stopnia wykorzystania atrakcji kulturowych i przyrodniczych. Projekt przewiduje podniesienie poziomu informacji turystycznej, podwyższenie pozycji Małopolski i Gminy Zabierzów na rynku turystycznym regionu i kraju oraz ochronę i wyeksponowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego  szerokiemu gronu odbiorców.

Projekt wprowadził nową jakość usług i informacji turystycznej z  uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie turystyki ogólnodostępnej poprzez zaangażowanie nowoczesnych technologii realizowanych w układzie sieciowym.

Celem projektu jest również przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich poprzez zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu, poprawę stanu środowiska i krajobrazu poprzez uporządkowanie i usystematyzowanie terenu, zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług turystycznych, zapewnienie czytelnej informacji uwzględniającej rozplanowanie i dostępność najcenniejszych wartości miejsc naturalnych i kulturowych.

Realizację  projektu  zakończono w dniu 31-05-2011r.

Wykonanie Ena Creation - tworzenie stron www